COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL TABITA - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Complex Multifuncțional Tabita

COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL TABITA

Misiunea

Complexul Multifuncţional Tabita este un serviciu public specializat în dezvoltarea de servicii socio-medicale pentru comunitatea sectorului 3, ce funcționeaza în subordinea Consiliului Local al sectorului 3 și a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Centrul de Recuperare Persoane Adulte "Căuzași"

Centrul de Recuperare Persoane Adulte "Căuzași" este un compartiment în cadrul Complexului Multifuncțional Tabita, se subordonează Directorului General al complexului  și este condus de un șef serviciu.

 • Oferă servicii de recuperare (kinetoterapie, electroterapie, terapie ocupaţională, masaj, electroterapie) persoanelor adulte cu încadrare în grad de handicap , pensionate pe caz de boală/invaliditate, domiciliate pe raza sectorului 3 ; 
 • Asigură servicii de consiliere psihologică;
 • Desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite.

 Unitatea de Îngrijire la Domiciliu

Unitatea de îngrijire la domiciliu este un compartiment în cadrul Complexului Multifuncțional Tabita, se subordonează Directorului General al Complexului  și este condus de un șef serviciu.

 1. Acordă serviciile de îngrijire la domiciliu și monitorizează acordarea acestora, în conformitate cu metodologia stabilita de Consiliul Local Sector 3;
 2. Monitorizează acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu de către furnizori privați, cu care Complexul Multifuncțional Tabita este în relație contractuală;
 3. Informează persoanele beneficiare despre alternativele de îngrijire corespunzătoare nevoilor lor ;
 4. Crează și menține baza de date a furnizorilor de îngrijire la domiciliu ;
 5. Identifică furnizori de îngrijire la domiciliu și propune încheierea de contracte cu aceștia ;
 6. Întocmește planificarea serviciilor de îngrijire pentru fiecare beneficiar;
 7. Întocmește contractul de acordare a serviciilor cu beneficiarul/reprezentantul legal, dupa aprobarea planului de servicii;
 8. Efectuează consiliere și evaluare psihologică;
 9. Propune modificarea/suspendarea/incetarea serviciilor de ingrijire la domiciliu ;
 10. Oferă consiliere persoanelor beneficiare împreună cu Biroul Juridic;
 11. Reevalueaza dosarele beneficiarilor la 6 luni sau ori de cate ori este nevoie;
 12. Ține evidenţa îngrijitorilor la domiciliu şi aduce la cunoştinţa conducerii instituţiei modul în care aceştia îşi exercită atribuţiile şi respectă obligaţiile asumate conform legislaţiei privind îngrijirea la domiciliu şi prin contractul individual de muncă;
 13. Ține evidența beneficiarilor serviciilor de îngrijire la domiciliu;
 14. Primeşte şi înaintează Biroului Organizare Resurse Umane cererile persoanelor care solicită angajarea ca îngrijitori la domiciliu;
 15. Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul Complexului Multifuncțional Tabita și din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
 16. Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 17. Personalul din cadrul unității asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
 18. Întocmește și implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică din partea Serviciului Managementul Calității Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 .

Îngrijitorii la domiciliu:

 1. Asigură îngrijirea locuinţei şi gospodăriei beneficiarilor aflati în evidenţa lor ;
 2. Acordă persoanelor beneficiare ajutor pentru menaj şi prepararea hranei;
 3. Asigură persoanelor beneficiare ajutorul necesar realizării igienei personale;
 4. Oferă ajutor beneficiarilor în ce priveşte adaptarea locuinţei acesteia la nevoile sale ;
 5. Contribuie la antrenarea beneficiarilor în activităţi sociale şi culturale ;
 6. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte de la beneficiarii îngrijiti;
 7. Asigură şi încurajează legăturile dintre beneficiari şi familiile lor;
 8. Efectuează (la solicitarea beneficiarului) servicii după cum urmează: plata notelor de telefon,T.V., chirie, întreţinere, lumină e.t.c.;
 9. Aduc la cunoştinţa conducerii Complexului Multifuncțional Tabita orice modificare survenită în starea sănătăţii sau starea socială a beneficiarului îngrijit;
 10. Întocmesc un raport de activitate din două în două luni ;
 11. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare ;
 12. Răspund cu promptitudine oricărei solicitări din partea Complexului Multifuncțional Tabita si răspund pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
 13. Tratează cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana beneficiara şi să nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea acesteia.

Centrul de Zi "Brândușa"

Centrul de Zi "Brândușa" este un compartiment în cadrul Complexului Multifuncțional Tabita, se subordonează Directorului General al complexului  și este condus de un șef serviciu.

Centrul de Zi "Brândușa" are în subordine Compartimentul Recuperare copii cu Dizabilități.

Serviciile de zi asigură unui număr de 30 de copii, cu vârste cuprinse între 3-12 ani, domiciliați pe raza sectorului 3, programe specializate în vederea dezvoltării deprinderilor sociale, a comunicării, reducerea comportamentelor neadecvate social, precum și dezvoltarea abilităților/comportamentelor pe care acești copii ar trebui să le dețină în raport cu vârsta la care se află.

Pentru copii se oferă următoarele servicii:

 • îngrijire pe timpul zilei
 • servirea zilnică a mesei de prânz
 • formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă
 • formarea și dezvoltarea abilităților educaționale
 • programe personalizate de intervenție adaptate nevoilor și posibilităților copilului cu tulburări de spectru autist și copilului cu Sindrom Down sau alte tipuri de dizabilități care necesită programe specifice de terapie ocupațională
 • abilitare/reabilitare
 • terapie comportamentală
 • evaluare și consiliere psihologică
 • stimulare psiho-senzorio-motorie
 • kinetoterapie
 • logopedie

Pentru părinți/reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii se oferă următoarele servicii:

 • consiliere
 • grupuri educaționale și de suport
 • consiliere parentală

Serviciile de recuperare asigurate beneficiarilor cu vârste cuprinse între 0-18 ani, sunt:

 • servicii de recuperare (kinetoterapie,electroterapie,terapie ocupațională, masaj,hidroterapie, fizioterapie) copiilor cu dizabilități din comunitate și din componenta rezidențială, în baza planului de recuperare aprobat de Comisie
 • servicii de recuperare copiilor care nu sunt încadrați în grad de handicap și prezintă deficiențe ușoare specifice (tulburări de statică vertebrală,sechele de rahitism sau posttraumatice etc.),pe baza unei trimiteri din partea medicului specialist și a planului de recuperare întocmit de medicul centrului
 • activități de sprijin,consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități.

Coordonate de contact:
Director General: Steluța Dumitrescu
Adresa: Str.Marin Pazon, nr. 2B, Sector 3, Bucureşti
Tel: 0372.030.805; 0372.030.806; 0372.030.807; 0372.030.808
Fax: 0372.030.810
E-mail: complex_tabita@yahoo.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI - JOI: 08.00 - 15.00
VINERI:       08.00 - 13.00

 

 

 

 

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100