Biroul Administrativ - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Biroul Administrativ

Biroul Administrativ este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului executiv Direcției Administrative și IT, este condus de un șef birou. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, inclusiv cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 şi cu celelalte organisme şi instituţii abilitate ale statului.

Atribuții:

 • Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere a instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea instituției, evidența bunurilor mobile și imobile;
 • Răspunde de executarea serviciului de curățenie în clădirile în care își desfășoară activitatea salariații DGASPC Sector 3, prin verificarea permanent a spațiilor interioare ale sediilor;
 • Răspunde de executarea serviciilor de curierat pentru DGASPC Sector 3 prin transmiterea documentelor de la și la DGASPC Sector 3 către și de la alte instituții;
 • Ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, altor material și obiecte de inventar;
 • Coordonează, supraveghează și verifică activitatea parcului auto și a șoferilor, deservind cu autovehiculele din dotare întreaga activitate a instituției, astfel: ține evidența foilor de parcurs, eliberează bonurile de benzină, asigură service auto pentru mașinile intituției;
 • Întocmește referatele privind mentenanța instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției, urmărește derularea contractelor și participă la recepția serviciilor;
 • Întocmește referatele privind achizițiile de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale, urmărind derularea contractelor de furnizare, recepția, păstrarea și eliberarea acestora;
 • Urmărește derularea contractelor privind furniarea utilităților de apă, energie electrică, gaze naturale, salubritate;
 • Personalul responsabil arhivă își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic în cadrul instituţiei, reactualizarea Nomenclatorului în funcţie de modificările organigramei şi ROF-ului D.G.A.S.P.C. Sector 3;
 • Asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului arivistic;
 • Verifică şi preia de la toate compartimentele instituţiei, pe baza de inventare şi procese-verbale, unităţile arhivistice constituite prin grijă şefilor de compartimente/centre;
 • Întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit;
 • Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă;
 • Pune la dispoziţia Comisiei de selecţionare inventarele documentelor cu termen de păstrare depăşit pentru a fi selecţionate;
 • Asigură predarea integrală a arhivelor eliminate la unităţile recuperatoare;
 • Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor/adeverinţelor/carnetelor de muncă  etc. solicitate de petenţi în conformitate cu legislaţia în vigoare ;
 • Pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul instituţiei, documentele sau dosarele solicitate;
 • Verifică la restituire integritatea documentelor returnate;
 • Informează conducerea instituţiei şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a fondului arhivistic;
 • Execută legătoria de arhivă;
 • Monitorizează activitatea şi modul de aplicare a legislaţiei arhivistice la compartimentele şi centrele instituţiei.

Coordonate de contact:

Șef Birou: Sima Elena Daniela
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100