Serviciul Contabilitate, Salarizare - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția economică> Serviciul Contabilitate, Salarizare

Serviciul Contabilitate, Salarizare

Serviciul Contabilitate, Salarizare este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct al Direcției Economice și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultate obținute, atât pentru necesitățile proprii ale instituției, cât și relațiile instituției, în calitate de unitate patrimonială, cu clienții, furnizorii, băncile, trezoreria, organele fiscale, alte persoane fizice sau juridice;
 • Asigură inventarierea anuală a patrimoniului unității cuprinzând totalitatea elementelor de activ și pasiv patrimonial, operațiuni care se înscriu în registru inventar;
 • Asigură întocmirea bilanțului contabil, în conformitate cu normele legale;
 • Asigură ținerea contabilității pe modelele registrelor contabile, formularele comune privind activitatea financiară și contabilă conform normelor metodologice privind utilizarea acestora, emise de Ministerul Finanțelor;
 • Asigură furnizarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului instituției;
 • Organizează și conduce contabilitatea veniturilor și cheltuielilor instituției, în calitatea acesteia de instituție publică specializată de subordonare locală, cu personalitate juridică și al cărei director general are calitatea de ordonator de credite;
 • Întocmește documentele justificative privind operațiile patrimoniale și urmărește înregistrarea lor cronologică în propria contabilitate, prin respectarea succesiunii acestora, după data de întocmire sau de intrare în unitate, și sistematic, în conturi sintetice și analitice;
 • Întocmește și transmite, conform obligațiilor legale ce-i revin, dări de seama contabile privind situația bugetului instituției;
 • Îndeplinește orice alte atribuții date de către Directorul General și Directorul General Adjunct al Direcției Economice, care prin natura lor sunt de competentă sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului, conform prevederilor legale;
 • Prelucrează dispozițiile de încadrare, promovare, sancționare, suspendare, stabilire salarii, precum și cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii;
 • Calculează drepturile salariale pentru chenzina salariaților, precum și a altor drepturi bănești ale acestora; întocmeste documentele de plata a idemnizatiei cuvenita membrilor Comisiilor;
 • Calculează drepturile bănești privind concediile de odihnă anuale conform legii;
 • Calculează indemnizațiile aferente concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de muncă;
 • Întocmește lunar ordinele de plata privind contribuțiile instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor sociale de sănătate, fondul pentru plata ajutorului de somaj, și ale unor salariați care au rețineri;
 • Calculează drepturile bănești pentru salariații care prestează munca peste programul de lucru, munca de noapte;
 • Calculează indemnizațiile pentru acei salariați aflați în concediu pre și post natal, concediu pentru îngrijirea copilului până la doi ani, precum și alte concedii prevăzute de lege;
 • Întocmește fișele fiscale 1 pentru angajații instituției și fișele fiscale 2 pentru membrii Comisiilor;
 • Intocmeste centralizatorul privind cheltuielile salariale la nivelul institutiei.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Carmen Nebunu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.125
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100