Serviciul Finanțe, Buget - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Finanțe, Buget

Serviciul Finanțe, Buget este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct al Direcției Economice și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Intocmește ordinele de plată către furnizori, pe baza facturilor înregistrate și transmise de Serviciul Achizitii;
 • Întocmește ordinele de plată ale facturilor de utilități (apă, energie electrică, gaze, telefoane, intreținere apartamente, energie termică);
 • Întocmește ordinele de plată pentru dobânzile contractelor de credit ale persoanelor cu handicap în baza Ordinului 277/15.06.2009;
 • Întocmește ordinele de plată pentru indemnizațiile și transportul persoanelor cu handicap, acordate lunar în baza legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Întocmește ordinele de plată pentru restituirea garanției de participare a furnizorilor la licitații;
 • Întocmește situații ale facturilor neachitate în baza cărora se face finanțarea de către Consiliul Local Sector 3;
 • Întocmește ordonanțările de plată conform legii 500/2002 și ordinului 1792/2002;
 • Ține evidența convorbililor telefonice pentru a nu se depăși plafonul alocat;
 • Ține evidența garanțiilor de participare a furnizorilor la licitații;
 • Programează la Trezorerie plățile aferente celor trei decade ale lunii conform Ordinului 2281/07.2009;
 • Transmite Trezoreriei aplicațiile pe baza cărora se asigură plata drepturilor sociale, conform Ordinului 1849/06.2008 privind monitorizarea unor drepturi de natură socială;
 • Elaborează proiectele bugetelor anuale pe baza propunerilor de cheltuieli detaliate ale serviciilor și compartimentelor instituției aprobate de ordonatorul de credite avand în vedere următoarele: prognozele principalilor creditori macroeconomici și sociali; politicile fiscale și bugetare, naționale și locale; politicile și strategiile sectoriale și locale precum și prioritățile stabilite în formularea propunerilor; programele întocmite de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau obiective precise care au precizate acțiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obținute, măsurate prin indicatori preciși a căror alegere este justificată; programele se vor constitui ca anexa a bugetelor;
 • Întocmește bugetul cheltuielilor realizate din transferurile consolidate (alocații, ajutoare sociale etc.) cu limita sumelor transmise din unele venituri ale bugetului de stat;
 • Întocmește proiectul de buget referitor la investițiile publice locale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 pe baza programului de investiții publice ale unitații administrativ – teritoriale întocmit de ordonatorul principal de credite;
 • Întocmește bugetul de venituri proprii privind asistentață socială acordată persoanelor vârstnice instituționalizate în centrele instituției;
 • Urmarește efectuarea cheltuielilor bugetare, astfel ca în procesul execuției bugetare cheltuielile bugetare să parcurgă următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plată;
 • Urmarește efectuarea plăților dispuse de persoane autorizate ale instituției publice avizând efectuarea acestora în limita creditelor bugetare aprobate prin hotararea Consiliului Local.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Ioana Frâncu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.122
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100