Serviciul Patrimoniu - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Patrimoniu

Serviciul Patrimoniu este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct al Direcției Economice și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigură gestiunea tehnico-operativă a elementelor patrimoniale de natură capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
 • Asigură evidența tuturor terenurilor aflate în folosință gratuită a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Are obligația reconstituirii documentelor, conform istoricului de intrare în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 a tuturor imobilelor (terenul + cladiri) de clarificare a regimului de proprietate publică conform Legii nr. 213/1998 de obținere a unor documente minime privind evidența acestor bunuri în patrimoniul unitatii administrativ teritoriale – extras carte funciară, cadastru, intabulare, titlu de proprietate;
 • Întocmirea documentației în vederea trecerii unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale a Municipiului București - adrese solicitare către Primaria Municipiului Bucurșesti.
 • Întocmirea documentației în vederea trecerii în administrare de la Municipiul București la Consiliul Local Sector 3, utilizare și drept de folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Va păstra în integralitate și va arhiva în cadrul Serviciului a cărtilor tehnice, expuneri tehnice, studii, proiecte ale construcției clădirilor construite de la înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Are obligația de a completa documentația proiectului tehnic cu toate modificările privind lucrări de investiții cu caracter de reabilitare, modernizare, extindere asupra tuturor clădirilor aflate în folosință DGASPC Sector 3;
 • Ține evidența tuturor mijloacelor fixe;
 • Întocmește câte o copie pe care o predă administratorului centrului sau serviciului unde mijlocul fix este pus în funcțiune;
 • Întocmește Fișa mijlocului fix în două exemplare din care unul se predă la Serviciul Contabilitate în factură, procesul-verbal de punere în funcțiune sau PV la terminarea lucrărilor care au obligația de înregistrare în registrul numerelor de inventar;
 • Are obligația imprimării numărului de inventar atribuit pe mijlocul fix;
 • Stabilește durata de funcționare a mijloacelor fixe supuse amortizării conform Legii nr. 15/1994 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994;
 • Șeful de serviciu va avea calitatea de președinte al Comisiei de Inventariere anuală a activelor fixe corporale și necorporale aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009;
 • Asigură reevaluarea activelor fixe de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice cel puțin o dată la 3 ani, conform O.G. 81/2003;
 • Pe baza duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe, conform H.G. nr. 2139/2004, după inventarierea activelor corporale și necorporale, întocmește procesele verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe altele decât terenuri și clădiri și propune înlocuirea acestora sau menținerea lor în exploatare;
 • Pe baza rezultatului evaluării tehnice, întocmește referat și solicită numirea unei comisii de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe deteriorate sau uzate moral înainte de îndeplinirea duratei normale de funcționare a mijlocului fix.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Stoia Dragoș Nicolae
Adresa: str. Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.153
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100