Biroul Audit - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Biroul Audit

Biroul Audit este un compartiment în cadrul Directiei Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef birou.

Atribuții:

 • Activitatea de audit public intern este o activitate independentă şi obiectivă care oferă Directorului General (şi managementului de top al instituției) asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, îl îndrumă şi consiliează în vederea optimizării activităţilor şi contribuie la aducerea de plus valoare activităţilor desfăşurate în cadrul institutiei, fără a se implica direct în acestea;
 • Contribuie la atingerea obiectivelor Directiei Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de conducere a tuturor structurilor, făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea;
 • Auditează cel puţin o dată la 3 ani (fără a se limita la acestea) sistemele care funcţionează în cadrul instituției (financiare, de control, de luare a deciziilor, juridic, tehnice, informatice), la solicitarea Directorului General;
 • Elaborează norme metodologice specifice institutiei, cu avizul U.C.A.A.P.I.;
 • Elaborează şi difuzează (la începutul fiecărei misiuni de audit) Carta Auditului Intern, ca declaraţie de independenţă a activităţii de audit public intern ce cuprinde drepturile şi îndatoririle auditorilor şi a celor auditaţi;
 • Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern (pe o perioada de 3 ani) şi pe baza acestuia elaborează planul anual de audit public intern;
 • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control ale instituției sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • Elaborează Rapoartele de audit în cuprinsul cărora formulează recomandări, urmare a misiunilor de audit desfăşurate, în scopul îmbunătăţirii activităţii institutiei;
 • Completează şi menţine la zi dosarele permanente aferente fiecărei misiuni de audit, dosare ce cuprind informaţii despre structurile auditate;
 • Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către Directorul General/şeful structurii audi-tate şi despre consecinţele acestora;
 • Raporteză periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit public intern;
 • Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern din cadrul Directiei;
 • Înştiinţează imediat Directorul General şi structura de control abilitată, în cazul identificării unor iregularităţi, fraudă sau posibile prejudicii.

 

Coordonate de contact:
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
Adresa e-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100