Serviciul Achiziții Publice și Contracte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția generală> Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Serviciul Achiziții Publice și Contracte este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General, este condus de un șef serviciu și are în subordine Biroul Urmărire Contracte.

Atribuții:

 • Gestionează activitatea de achiziţii publice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Menține legatura cu operatorii SEAP în vederea unei continue funcționări a certificatului și a semnăturii digitale;
 • Elaborează programul anual al achiziţiilor publice în baza centralizării necesităților transmise de unitățile din subordine, ajută la estimarea valorică a contractului, pune în corespondenţă codul CPV, alegerea procedurii şi elaborarea calendarului, după ce programul anual a fost aprobat;
 • Stabileşte graficul de organizare al procedurilor de achiziţii publice, în funcţie de valoarea surselor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri și în funcție de priorități;
  Demarează proceduri de achiziție publică la solicitare sau conform calendarului, respectând legislația în vigoare;
 • Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport în conformitate cu Legea 98/2016 și Normele de aplicare ale acesteia;
 • Elaborează documentaţia de atribuire pe suport hârtie şi/sau magnetic, asigurând accesul nerestricţionat, direct (prin mijloace electronice) operatorilor economici, întocmește sau ajută la întocmirea caietului de sarcini (specificaţii tehnice) sau documentaţia descriptivă, în cazul procedurilor de negociere, dialog competitiv sau achiziţie directă;
 • Elaborează şi înaintează spre transmitere anunţul de participare/Invitații de participare / Anunțuri de participare simplificate precum şi anunţul către Ministerul Economiei şi Finanţelor privind verificarea procedurală, acolo unde este cazul;
 • Asigură cu maximă transparenţă circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între participanţii la procedură şi autoritatea contractantă, precum şi între compartimentul intern specializat şi compartimentele tehnice de specialitate privind conţinutul caietului de sarcini;
 • Asigură interfaţa cu departamentul de relaţii publice şi mass-media, în vederea transparenţei entităţii achizitoare şi încurajării mediului concurenţial cu privire la modul de desfăşurare al procedurilor iniţiate;
 • Poate îndeplini calitatea de membru al comisiei de evaluare cu atribuţiile specifice acestei calităţi (art. 127 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016) precum şi asigurarea din punct de vedere organizatoric al secretariatului acesteia;
 • Asigură derularea procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenţiei de participare la procedură a operatorilor economici interesaţi, depunerea candidaturilor, primirea ofertelor şi deschiderea acestora, examinare-evaluare, stabilirea ofertei câştigătoare şi adjudecarea/anularea procedurii, după caz;
 • Întocmeste comenzi și asigură achiziția bunurilor care nu au fost incluse în proceduri (cumpărare directă);
 • Rezolvă alte sarcini primite de la Directorul General, care prin natura lor sunt de competența sau se în-cadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Ștefan Elina
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100 
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100