Serviciul Juridic - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Juridic

Serviciul Juridic este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, consilierea sub aspect juridic a conducerii și compartimentelor instituției;
 • Promovează prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor situațiilor care pot genera marginalizarea sau ex-cluziunea socială a persoanelor, prin mijloace specifice profesiei;
 • Redactează acte specifice obiectului de activitate al instituției: dispoziții, proiecte de hotărâri, contracte cu scop patrimonial sau nepatrimonial și le avizează pentru legalitate;
 • Primește spre avizare actele emise de compartimentele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și acordă avizul de legalitate;
 • Avizul de legalitate va fi acordat pentru aspectele strict juridice ale documentului avizat pentru legalitate, consilierul juridic nu se va pronunţa asupra aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de necesitate ori de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
 • Ține evidența contractelor și convențiilor, cu excepția contractelor de achiziție publică, şi urmăreşte terme-nele de valabilitate ale acestora, înformând în acest sens compartimentele de specialitate;
 • Acordă consultații de specialitate compartimentelor din cadrul institutiei;
 • Acordă informații de specialitate cetățenilor, în probleme ce țin de obiectul de activitate al instituției în limitele prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice;
 • Asigură evidența, îndosarierea și conservarea actelor juridice, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării sau sustragerii;
 • Reprezintă DGASPC în fața serviciilor/direcțiilor din cadrul Primariei Sectorului 3 în vederea declarării nașterii copiilor cu vârsta până în 1 an;
 • Întocmeşte proiectele hotărârilor Consiliului Local în domeniul protecţiei sociale, pe baza referatelor de specialitate transmise de direcțiile de specialitate;
 • Ține evidența hotărârilor Consiliului Local în legătura cu activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și asigură păstrarea acestora;
 • Intocmeşte, avizează pentru legalitate dispozitiile Directorului General, operează modificările şi completările ce pot apare ulterior în legislaţia ce stă la baza întocmirii lor;
 • Urmăreşte aplicarea şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor actelor normative în activitatea desfăşurată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Colaborează în materie juridică cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice.

 

Coordonate de contact:

Șef Serviciu: Anișoara Lică
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.104
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100