Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Atributii:

 • Colectează şi centralizează datele statistice privind activitatea desfăşurată în cadrul serviciilor sociale şi de specialitate aflate în subordinea instituţiei sub formă de rapoarte statistice, situaţii, informări, analize;
 • Monitorizează activitatea serviciilor din cadrul DGASPC Sector 3 destinate promovării şi protecţiei drepturilor copiilor, a serviciilor destinate promovării şi protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, şi a altor servicii sociale destinate categoriilor defavorizate sub aspectul tipurilor de servicii sociale destinate categoriilor defavorizate sub aspectul tipurilor de servicii sociale oferite comunitatii, dar și sub aspectul numarului de beneficiari ai acestor servicii;
 • Elaborează şi transmite lunar/trimestrial/anual fişe de monitorizare, rapoarte statistice către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Primăria Sectorului 3, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, Prefectura Municipiului Bucureşti, Agenţia pentru Egalitate de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi;
 • Transmite lunar către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), în format electronic situaţiile centralizate (baze de date) ale beneficiarilor (copii) prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi ale beneficiarilor (persoane vârstnice) conf. prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Elaborează şi transmite rapoarte şi analize statistice la solicitarea instituţiilor publice/private, persoanelor fizice/juridice, ţinând cont de reglementările legale în vigoare;
 • Elaborează Raportul Anual al activităţii instituţiei şi îl supune aprobării conducerii instituţiei;
 • Gestionează şi actualizează baza de date a copiilor pentru care a fost dispusă măsura de plasament/plasament în regim de urgenţă la familie/persoană/asistent maternal profesionist/ONG;
 • Efectuează demersurile necesare deschiderii de conturi pentru plata alocațiilor de stat pentru copiii din serviciile rezidențiale ale DGASPC/ OPA și informează Banca cu privire la toate modificările intervenite în situația copiilor;
 • Efectuează demersurile necesare pentru deschiderea de subconturi la conturile curente și emiterea de carduri de debit atașate acestor subconturi, pentru copiii din serviciile rezidențiale ale DGASPC/ OPA, titulari ai conturilor deschise la Banca Transilvania pentru plata altor drepturi (salariu, burse, indemnizații de efort, etc.);
 • Efectuează demersurile necesare pentru depunerea dosarelor copiilor din serviciile rezidențiale ale DGASPC/ OPA pentru plata alocațiilor de stat de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București și informează Agenția cu privire la toate modificările intervenite în situația copiilor;
 • Verificarea, în baza de date a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, a persoanelor care solicită acordarea de beneficii sociale, sub aspectul achitării obligațiilor de plată la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale și în baza Metodologiei de acordare a unor beneficii sociale, elaborată de către instituția noastră și aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 3;
 • Verificarea, în baza de date a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, a beneficiarilor de servicii sociale (persoane vârstnice/adulte instituționalizate, părinții copiilor din sistemul de protecție specială) dacă figurează în evidențele fiscale cu bunuri mobile și imobile;
 • Avizează solicitările de introducere, modificare sau eliminare a indicatorilor de performanţă. Solicitările sunt analizate din punct de vedere al conformităţii lor cu regulile şi practicile din DGASPC Sector 3;
 • Introduce în sistemul informatic informaţiile primite (rapoartele) de la compartimentele care nu au acces direct la aplicaţia informatică;
 • Supraveghează introducerea, respectiv furnizarea la termen a rapoartelor de către toate compartimentele Direcţiei;
 • Alertează Directorul General şi informează şeful compartimentului responsabil în cazul în care un raport nu este introdus după o perioadă de 30 zile de la termenul limită. Alertarea se repetă la fiecare 15 zile până la introducerea raportului în sistem;
 • Informează Directorul General şi şeful compartimentului responsabil în cazul depăşirii nivelului de alertă pentru un indicator de performanţă;
 • Verifică păstrarea integrităţii datelor relevante în cazul primirii de informări privind întreruperea introducerii sau introducerea cu intermitenţă a informaţiilor de către compartimentele responsabile cu utilizarea şi gestionarea sistemului informatic integrat (financiar - contabilitate, buget, personal, patrimoniu, etc).

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Gina Baciu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.110
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100