Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția protecție socială> Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale

Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale

Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Primeşte solicitările de acordare a prestaţiilor sociale şi a facilităţilor de transport pentru persoanele cu handicap şi asigura consilierea acestora în vederea obţinerii tuturor drepturilor care li se cuvin în virtutea reglementărilor legale în vigoare;
 • Întocmeşte referate cu privire la drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap, ale asistenţilor personali şi însoţitorilor ( ex: acordare, sistare, suspendare, respingere);
 • Întocmeşte dispoziţii cu privire la drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap, ale asistenţilor personali şi însoţitorilor şi le înaintează spre avizare Serviciului Asistenţă Juridică, pentru contrasemnare Directorului General Adjunct al DPS şi spre aprobare Directorului General al DGASPC ( ex: acordare, sistare, suspendare, respingere);
 •  Eliberează beneficiarilor adeverinţe cu privire la drepturile şi facilităţile de care beneficiază, la cererea aces-tora;
 • Soluţionează petiţiile primite din partea petenţilor, în limita competenţei;
 • Întocmeşte o evidenţă strictă a persoanelor cu handicap care beneficiază de drepturi şi/sau facilităţi, inclu-siv prin introducerea acestora în programul computerizat de evidenţă – D-Smart;
 • Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturi şi facilităţi;
 • Verifică lunar situaţia drepturilor întoarse de la poştă, rămase neîncasate din diferite motive : mutat, dece-dat, neprezentat ; verifică lunar statul de casierie privind drepturile neîncasate, suspendând plata pentru drepturile neridicate 3 luni consecutiv ;
 • Întocmeşte rapoarte/ situaţii la solicitarea Serviciului Monitorizare Sinteză sau a conducerii;
 • Întocmeşte lunar borderourile de plata, state casierie, state virament bancar a drepturilor băneşti prin or-din de plata/mandat poştal/casieria unităţii şi le înaintează Serviciului Financiar, în vederea plăţii efective a acestora ; printează lunar mandatele poştale şi ordinele de plata pentru persoanele cu handicap din evidenţă;
 • Eliberează persoanelor cu handicap îndreptăţite şi asistenţilor personali ai acestora, abonamentele RATB şi biletele de transport interurban feroviar şi auto şi decontează abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii în cuantum de 70 lei;
 • Efectuează demersuri pe lângă prestatorii de servicii de transport urban şi interurban, în vederea obţinerii biletelor/abonamentelor ce urmează a fi eliberate beneficiarilor ;
 • Primeşte facturile lunare, emise pe numele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, de către prestatorii de servicii de transport urban şi interurban (pentru persoanele cu handicap, însoţitorii şi/sau asistenţii personali ai acestora) cu care instituţia are încheiate convenţii de colaborare, le verifică, acordă « bun de plata » sau întocmeşte « refuzurile de plata » şi le înaintează Serviciului Finanţe Buget în vederea achitării lor ; Refuzurile de plata şi motivele care stau la baza acestora vor fi comunicate şi furnizorilor de servicii care au emis facturile ;
 • Efectuează verificări ale persoanelor cu handicap, în baza informatică a instituţiei, la solicitarea furnizorilor de servicii ;
 • Colaborează cu Direcţia pentru Evidenţă Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date privind domiciliile/ schimbări nume/date deces/ ale persoanelor cu handicap în vederea acordării drepturilor în condiţii legale ;
 • Colaborează cu Casă de pensii în vederea depistării persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizaţie de însoţitor şi în baza altor prevederi legale ;
 • Primeşte şi verifică solicitările de acordare a alocaţiei lunare de hrană pentru copiii infectaţi HIV/SIDA;
 • Întocmeşte lunar borderourile de plata a drepturilor băneşti şi le înaintează Serviciului Financiar, în vederea plăţii efective a acestora. 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Elena Roșu
Tel: 0372.126.100, interior 198,147
Fax:0372.126.101
Adresa: Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 1, camera 10,sector 3
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi : 09.00 - 15.00
                

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100