Serviciul Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția protecție socială> Serviciul Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Desfăşoară activităţi specifice managementului de caz pentru următoarele categorii de beneficiari de servicii sociale aflate în cadrul centrelor rezidenţiale: persoane vârstnice, persoane adulte cu handicap, persoane adulte fără adăpost, persoane victime ale violenţei în familie;
 • Stabileşte şi coordonează împreună cu şeful centrului echipele de profesionişti (asistenţi sociali, psihologi, etc.) care colaborează pentru instrumentarea fiecărui caz;
 • Elaborează împreună cu membrii echipei multidisciplinare, Planul Individualizat de Intervenţie. Promovează colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal al persoanei adulte, şi facilitează prin intermediul responsabilului de caz desfăşurarea demersurilor întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (prin organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, etc);
 • Asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;
 • Asigură respectarea etapelor managementului de caz;
 • Colaborează cu responsabilii de caz care întocmesc PII- urile;
 • Monitorizează implementarea PII, în vederea atingerii obiectivelor propuse;
 • Managerul de caz împreună cu echipa revizuieşte planul periodic la 6 sau 12 luni, conform standardelor specifice sau ori de câte ori este nevoie şi aduce la cunoştiinţă beneficiarului/familiei modificările survenite;
 • Elaborează, împreună cu responsabilul de caz şi beneficiarul, proiectul planului personalizat de integrare socio-profesională pentru persoanele adulte, apte de muncă, beneficiare ale serviciilor oferite în cadrul centrului rezidenţial pentru persoane fără adăpost;
 • Colaborează cu responsabilul de caz şi cu serviciile specializate din cadrul instituţiei, pentru monitorizarea beneficiarului, în cazul în care acesta nu mai este beneficiar al serviciilor sociale rezidenţiale;
 • Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul DGASPC-urilor care funcţionează în celelalte sectoare ale Municipiului Bucureşti sau din judeţe, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii, în vederea rezolvării cazurilor complexe, care implică competenţă alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu;
 • Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale persoanelor vârstnice institutionalizatein centrele de tip rezidenţial pentru adulţi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
 • Monitorizează calitatea serviciilor oferite în cadrul centrelor de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi din cadrul organizaţiilor non-guvernamentale cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are încheiate convenţii;
 • Verifică şi reevaluează, periodic, conform termenelor prevăzute în standardele, împrejurările legate de instituţionalizare şi face propuneri şefului de centru privind menţinerea sau, după caz, modificarea ori revocarea măsurii de protecţie a persoanelor cu handicap sau a altor categorii de persoane aflate în nevoie şi în dificultate instituţionalizate în centre de tip rezidenţial pentru adulţi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3,
 • Urmăreşte modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii în planificarea protecţiei persoanei adulte, protecţia împotriva abuzurilor şi cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri în acest sens;
 • Sesizează Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap în situaţia în care se constată, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii stabilite;
 • Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
 • Comunică lunar Serviciului Financiar situaţia privind adulţii instituţionalizaţi proveniţi din alte sectoare/ judeţe, în centrele rezidenţiale de pe rază sectorului 3;
 • Întocmeşte situaţii şi informări statistice cu privire la statutul persoanelor îngrijite în sistem rezidenţial;
 • Colaborează cu DGASPC-urile sectoarelor municipiului Bucureşti/judeţelor cu care Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are încheiate protocoale de colaborare în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor de întreţinere pentru beneficiarii care au domiciliul în sectorul 3;
 • Ţine evidenţa persoanelor adulte din sectorul 3 care sunt îngrijite în instituţii din alte judeţe/sectoare;
 • Asigură, întreţine şi actualizează baza de date cu beneficiarii de servicii sociale rezidenţiale din sectorul 3 care sunt îngrijiţi în instituţii aflate în alte sectoare/judeţe;
 • Creează şi actualizează permanent baze de date pentru serviciile/centrele specializate în asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
 • Colaborează cu instituţiile de profil din alte sectoare/judeţe în vederea stabilirii modalităţilor de colaborare în privinţa schimbului de beneficiari sau a modalităţilor de plata.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Ghițulescu Ion
Tel: 0372.126.100 interior 159,160
Fax:0372.126.101
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi:   09.00-15.00 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100