Biroul Managementul Carierei și Formare Profesională - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția resurse umane> Biroul Managementul Carierei și Formare Profesională

Biroul Managementul Carierei și Formare Profesională

Biroul Managementul Carierei și Formare Profesională este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului executiv al Direcției Resurse Umane, este condus de un șef birou și desfășoară activități de gestionare a carierei, de formare și pregătire profesională a personalului instituției.

Atribuții:

 • Pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor: Raport de specialitate privind modificarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; proiect organigramă; proiect stat de funcţii; proiect Regulament de Organizare şi Funcţionare;
 • Păstrează evidenţa organigramei, statului de funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, fişelor de post pentru personalul instituţiei;
 • Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară pe care îl supune aprobării Directorului General şi îl difuzează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Organizează la nivelul instituției acțiunea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici conform H.G. nr.611/2008 precum și a personalului contractual din cadrul instituției împreuna cu Serviciul Organizare Resurse Umane;
 • Asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul instituției în stabilirea măsurilor privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților conform H.G. nr.611/2008 precum și a personalului contractual din cadrul instituției;
 • Răspunde de elaborarea Planului anual de perfecționare profesională, precum și a oricaror altor măsuri privind perfecționarea profesională a salariaților din cadrul instituției, conform legii;
 • Ține evidenţa tuturor instruirilor interne şi externe ale personalului instituţiei care au beneficiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională;
 • Primește ofertele de cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu și le trimite spre analiza compartimentelor cu aprobarea Directorului executiv al Directiei Resurse Umane;
 • Asigură secretariate și urmarește desfășurarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți și a personalului contractual debutant până la definitivarea în funcție publică, respectiv contractuală;
 • Asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul instituției în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din subordine;
 • Centralizează propunerile funcționarilor publici de conducere privind necesarul de formare profesională a personalului din subordine cu evidențierea programelor de perfecționare;
 • Organizează la nivelul instituției pregătirea profesională a salariaților din punct de vedere a cunoașterii atribuțiilor de serviciu, legislației în vigoare din sfera de activitate a competențelor ce le revin;
 • Conlucrează/cooperează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici și alte instituții de formare și perfecționare profesională în asigurarea condițiilor optime derulării procesului de pregătire profesională;
 • Manageriază cariera profesională a salariaților, urmărește desfășurarea perioadei de debut pâna la definitivarea în funcție;
 • Întocmește planuri de măsuri pe care le înaintează spre aprobare Directorului General;
 • Concluzionează cu privire la măsurile ce se impun pentru eficientizarea și îmbunătățirea activității instituției;
 • Solicită avize și puncte de vedere de la alte instituții publice abilitate pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul perfecționării pregătirii profesionale;
 • Exercită alte atribuții primite de la superiorii ierarhici, în condițiile legii;
 • Monitorizează aplicarea Codului de Conduită și a Codului Etic şi acordă consultanţă personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu privire la respectarea normelor de conduită profesională.

 

Coordonate de contact:

Șef Birou: Maria Cristina Sultan
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100