Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția resurse umane> Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență

Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență

Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigură obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • Asigură identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • Asigură întocmirea Fișelor de Expunere la Riscuri Profesionale pentru fiecare loc de muncă/post de lucru;
 • Elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție;
 • Asigură elaborarea instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă ținand seama de particularitățile activităților și ale instituției, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Propune atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzator funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verifică cunoașterea și aplicarea, de către toți lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;
 • Întocmește un necesar de documentații cu caracter tehnic de informare, educare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă: afișe, pliante;
 • Asigură elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, propune periodicitatea instruirii pentru fiecare loc de muncă, conform legislației în vigoare;
 • Organizează şi verifică la nivelul instituției modul în care se respectă dispoziţiile legale în vigoare, normele, normativele şi instrucţiunile de P.S.I. si protecție civilă, eficienţa instruirii efectuate salariaţilor, informând, în scris, conducerea societăţii asupra celor constatate;
 • Organizează şi conduce activitatea P.S.I. și de protecție civilă la nivelul instituției și pe fiecare punct de lucru;
 • Asigură identificarea, monitorizarea și evaluarea pericolelor de incendiu, precum și a factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase și stabileşte măsurile de remediere operativă sau în timp a deficienţelor constatate, le transmite conducătorilor locurilor de muncă din cadrul instituției şi stabileşte termenele şi posibilităţile de realizare a acestora, precum şi persoanele care răspund de executarea lor;
 • Asigură întocmirea și actualizarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și se asigură că tot personalul este instruit în vederea aplicarii lui;
 • Urmăreşte actualizarea documentelor P.S.I. și protecție civilă, a planului de prevenire și protecție, a planului de avertizare și evacuare, ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor sau oricărei persoane interesate;
 • Elaborează instrucțiuni proprii în domeniul situațiilor de urgență pe baza reglementarilor specific emise de organele de specialitate abilitate.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Mariana Grecu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.212
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100