Serviciul Organizare Resurse Umane - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția resurse umane> Serviciul Organizare Resurse Umane

Serviciul Organizare Resurse Umane

Serviciul Organizare Resurse Umane este un compartiment funcțional în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției Resurse Umane şi este condus de un şef serviciu.

Atribuții:

 • Întocmeşte statele de personal ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de dispoziţii de numire, încadrare, promovare, salarizare, detaşare sau delegare, de sancţionare, de încetare, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la modificarea contractului individual de muncă si a raportului de serviciu;
 • Stabileşte salariul de bază, pentru personalul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului Sector 3, conform prevederilor legale;
 • Asigură aplicarea corectă a legii, în vederea salarizării personalului nou angajat şi a celui existent în ceea ce priveşte modificările ulterioare apărute la prezenta legislaţie;
 • Elaborează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului;
 • Întocmeşte dosarele în vederea pensionării personalului şi le înaintează în termen legal organelor competente;
 • Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la solicitarea salariaţilor;
 • Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie, ecusoane, în baza dispoziţiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 • Colaborează cu persoana cu atribuţii de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical la angajarea în muncă, examenului medical de adaptare, controlului medical periodic, examenului medical la reluarea activităţii;
 • Înregistrează personalul nou angajat şi modificările intervenite în activitatea celui existent în aplicaţia “REVISAL” în format electronic;
 • Gestionează baza de date online privind funcția publică, catre A.N.F.P;
 • Ține evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar Serviciului Contabilitate-Salarizare modificarea sporului de vechime şi a altor sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;
 • Centralizează programarea şi reprogramarea concediului de odihnă a salariaţilor instituţiei;
 • Gestionează şi înregistrează, declaraţiile de avere ale persoanelor cu funcţii de conducere si de control contractuale si a tuturor functiilor publice din cadrul instituţiei, în Registrul declaraţiilor de avere;
 • Gestionează şi înregistrează declaraţiile de interese ale persoanelor cu funcţii de conducere şi de control contractuale si a tuturor functiilor publice din cadrul instituţiei în Registrul declaraţiilor de interese;
 • Întocmeşte raportări statistice specifice evidenţei de personal;
 • Organizează şi monitorizează activitatea de practică de specialitate a studenţilor din cadrul unităţilor de învăţământ superior cu care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a încheiat protocol de colaborare;
 • Eliberează documentele care atestă efectuarea practicii de specialitate de către studenţi în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa serviciului;
 • Gestionează dosarele profesionale pentru personalul din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Solicită avize precum şi puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Agentiei Nationale a Funcționarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul resurselor umane;
 • Asigură evidenţa şi păstrarea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual și a rapoartelor de evaluare pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Gestionează cariera profesională a salariaţilor şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de promovare în funcţii/grade/trepte și clasă.

 

Coordonate de contact:
Şef Serviciu: Mihaela Ghica
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.127
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100