Serviciul Resurse Umane pentru Asistenți Maternali, Asistenți Personali - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția resurse umane> Serviciul Resurse Umane pentru Asistenți Maternali, Asistenți Personali

Serviciul Resurse Umane pentru Asistenți Maternali, Asistenți Personali

Serviciul Resurse Umane pentru Asistenți Maternali, Asistenți Personali este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Primeşte şi răspunde de dosarele persoanelor ce solicită angajarea ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi asistenţi maternali profesionişti şi urmăreşte ca acestea să cuprindă toate actele prevăzute de lege şi valabilitatea acestora;
 • Întocmeşte, răspunde şi ţine evidenţa dosarelor asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti;
 • Verifică şi stabileşte salarizarea asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti, asigură aplicarea corectă a legii în ceea ce priveşte modificările apărute ulterior la prezenta legislaţie;
 • Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dispoziţii de încadrare, salarizare, prelungire/modificare durată, suspendare şi încetare, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la modificarea elementelor contractului individual de muncă al asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti;
 • Întocmeşte lunar statele de personal referitoare la asistenţii personali şi asistenţii maternali profesionişti;
 • Participă împreună cu Serviciul de Asistenţă Maternală şi Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali la elaborarea fişelor de post corespunzătoare celor două categorii de personal, asigură evidenţa şi păstrarea acestora;
 • Înregistrează personalul nou angajat şi modificările intervenite în activitatea celui existent în aplicaţia “Revisal” în format electronic;
 • Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar Serviciului Contabilitate-Salarizare modificarea salariului de bază şi a gradaţiei ca urmare a modificării vechimii şi a altor sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;
 • Efectuează şi verifică corectitudinea înregistrărilor în aplicaţiile ResUm şi DSmart de evidenţă a salariaţilor şi a dispoziţiilor emise de conducerea instituţiei;
 • Întocmeşte dosarele în vederea pensionării pentru limită de vârstă, pensionării anticipate şi pensionării pentru invaliditate ale asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti;
 • Întocmeşte documentaţia necesară la încetarea contractului individual de muncă al asistenţilor personali si asistenţilor maternali profesionişti;
 • Ţine evidenţa concediilor de odihnă programate anual ale asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti şi colaborează cu celelate compartimente în acest sens;
 • Întocmeşte rapoarte statistice specifice evidenţei de personal, conform obiectului de activitate şi răspunde pentru corectitudinea acestora;
 • Ține evidenţele documentelor pe care le întocmeşte;
 • Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin, precum si cu serviciile financiar-economice din cadrul institutiei, în special cu Serviciul Contabilitate-Salarizare, căruia îi comunică în timp util dispoziţiile referitoare la încadrarea angajaţilor, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
 • Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la solicitarea salariaţilor, precum şi la suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al acestora;
 • Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 • Colaborează cu personalul cu atribuţii de medicina muncii în vederea asigurării exemenului medical la angajarea în muncă, controlul medical periodic şi examenului medical la reluarea activităţii;
 • Asigură evidenţa şi păstrarea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale ale asistenţilor maternali profesionişti;
 • Elaborează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului;
 • Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa serviciului;
 • Solicită puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilităţi precum şi altor instituţii, în vederea aplicării corecte a prevederilor legale în domeniul resurselor umane;
 • Verificarea şi actualizarea bazei de date privind documentele din programul C.I.D.;
 • Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituţiile cu care colaborează;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de către conducerea instituţiei care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului, conform prevederilor legale în vigoare.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Niculina Ţuţuianu
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.#117, #118
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100