Alocaţii de stat pentru copii - Copii și familii - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Copii și familii

Alocaţii de stat pentru copii

Alocaţii de stat pentru copii – se acordă conform prevederilor Legii 61/1993 cu modificările și completările ulterioare.

a) Cine poate beneficia?

 • Copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste 18 ani dacă frecventează cursurile școlare până la terminarea acestora fără întrerupere.

b) De ce poate beneficia?
Cuantum alocație:

 • 200 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 2 ani;  
 • 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 -18 ani;
 • 200 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0 -18 ani;

c) Acte necesare:  
    -    cerere tip
    -    acte de identitate părinți (copie și original)
    -    certificat naștere copil (copie și original)
    -    certificat de căsătorie (copie și original)
    -    extras de cont în original cu semnatură și ștampila băncii  pe numele titularului alocației (dacă se dorește plata în cont)
După caz ( acte în copie+originale):
    -    livretul de familie
    -    hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț
    -    hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției
    -    hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției
    -    actul de deces al unuia dintre părinți
    -    certificatul de încadrare al copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
    -    alte situații.

Dosarul pentru obținerea alocației de stat pentru copii pentru solicitanții care au sau, au avut calitatea de lucrător migrant și cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr.883/2014 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2014, ca cuprinde Cererea pentru acordarea alocatiei de stat (anexa nr.1 la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 52/2011 punctele C3 si D2) si documentele justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum si numarul de asigurare din celalat stat membru.

La depunerea cererii, solicitantul trebuie să declare dacă părinții copilului au lucrat anterior depunerii cererii în alt stat membru sau daca lucreaza în prezent, conform declaratiei atașate.

*Acte necesare:

 • Codurile de identificare/asigurare din țara rezidentă.
 • Certificare negativa/(non)existenta valorilor (ne)incasate privind alocatia familiala.

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti.Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Sector 3 are atribuţii de primire, înregistrare,verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei  a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 3, Bucureşti.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv  stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

INFORMAŢII UTILE CU PRIVIRE LA STABILIREA ŞI PLATA ALOCAŢIEI DE STAT :

 • Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept, se depun la DGASPC Sector 3, doar dacă reprezentantul legal al copilului are domiciliul sau reşedinţa  pe raza teritorială a Sectorului 3;
 • DGASPC transmite lunar, Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, cererile înregistrate şi documentele justificative în baza unui tabel centralizator;
 • Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizia directorului executiv al Agenţiei;
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii, de către Agenţia Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;
 • În situaţia în care , după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare
 • Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal, depune la Agenţie o cerere în acest sens;
 • Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia;
 • În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal comunică în scris, în termenul de 15 zile , Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, modificarea.

Tipizate: Cerere alocația de stat

Unde se depun dosarele?

 • Adresa:Bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19
 • Program de lucru cu publicul:
  Luni-Joi: 09.00 -15.00

Adresa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti
Str.Ion Câmpineanu nr.20, sector 1 (zona Magazinul Muzica);
Tel:021.316.84.15
E-mail:apsmb@prestatiiisociale.ro
Site web:www.bucuresti.prestatiisociale.ro

 

Documente utile

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100