Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție - Copii și familii - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Copii și familii

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție – se acordă în conformitate cu prevederile OUG 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului cu modificările și completările ulterioare.

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

a) Cine poate beneficia?

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;
 • Alte situații.

b) De ce poate beneficia?

 • Cuantum îndemnizație:
  - conf. OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârstă de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) - 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului  (min. 1250 lei)
 • Cuantum stimulent de inserție:
  - conf. OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârstă de la 0 la 3 ani (4 ani pentru copiii cu handicap) – 650 lei

c) Acte necesare pentru acordarea indemnizației:  
Obligatoriu:
    -    cerere tip
    -    adeverintă tip eliberată de angajator
    -    decizia de suspendare a activității conf. art. 51 lit. a (în original sau conform cu originalul de la locul de muncă)
    -    certificat naștere copil - copie și original
    -    acte de identitate părinți (copie și original)
    -    certificat de căsătorie (copie şi original)
    -    extras de cont în original cu semnătura şi ştampila băncii  pe numele titularului (dacă se doreşte plata în cont)
     Dupa caz (acte în copie + originale):
    -    livretul de familie
    -    acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
    -    acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
    -    certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
    -    extras de cont pe numele reprezentantului legal
    -    alte acte

IMPORTANT!

Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut începând cu 01 martie 2012,dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris APISMB cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare,  pana cel tarziu in ziua anterioara implinirii de catre copil a varstei de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap.

 Acte necesare în cazul veniturilor realizate din activităţi independente:

   Venituri obţinute ca Persoană Fizică Autorizată

 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară, pentru anul anterior
 • Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii eliberată de administraţia financiară, pentru anul naşterii copilului
 • Rezoluţia de la Camera de Comerţ privind suspendarea activităţii
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară,
 • Adeverinţă cu perioada şi sumele încasate de la CASMB sau declaraţie pe proprie răspundere cu privire la concediul de maternitate, după caz
 • Declaraţia celuilalt părinte privind concediul de maternitate- unde este cazul

     Venituri obţinute din drepturi de autor

 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară, pentru anul anterior nasterii copilului
 • Adeverinţă care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile şi tabel explicit cu:   Venitul brut pe fiecare lună; Contribuţiile sociale reţinute(Cas, şomaj, etc.); Impozitul reţinut(16% sau 10%)- se menţionează atât procentul reţinut cât şi valoarea acestuia; Venitul net pe fiecare lună, pentru anul naşterii copilului
 • Contractul pe  drepturi de autor (copie şi original)
 • Dovada suspendării activităţii(decizie, act adiţional, etc
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară,
 • Declaratia celuilalt parinte privind concediul de maternitate ( dupa caz)

 Venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat

 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară, pentru anul anterior nasterii copilului
 • Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii eliberată de administraţia financiară, pentru anul in curs
 • Dovada întreruperii activităţii(adeverinţă eliberată de barou/ instituţia competentă)
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară,
 • Adeverinţă cu perioada şi sumele încasate de la CASMB de la Casa de Asigurări a Avocaţilor sau de la OPSNAJ sau declaraţie pe proprie răspundere cu privire la concediul de maternitate ( cand nu a beneficiat)

STIMULENTUL DE INSERȚIE

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție:
    -    acte de identitate părinți- copie și original
    -    certificat naștere copil  –copie și original
    -    certificat căsătorie –copie și original
    -    adeverintă eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității  și perioada de ICC
    -    dovada  reluării  activității (decizie, ordin, act adițional)
    -    cerere tip
    -    extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii ( după caz)


     IMPORTANT!

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară pana la 2 ani, sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap si obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel putin 60 zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie se prelungeste pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, sau pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

Reluarea activităţii se anunţă la sediul instituţiei noastre în maxim 15 zile lucratoare de la această dată, printr-o declaraţie scrisă însoţită de copii ale actului de identitate si certificat nastere copil, conform modelului anexat.

 Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie:
Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la această dată; 
b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; 
c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; 
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c); 
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspendă,daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.  

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Sector 3 are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei  a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 3, Bucureşti.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv  stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

d) Unde se depun dosarele?

 • Adresa: Bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19
 • Program de lucru cu publicul: Luni-Joi : 09.00 -15.00

           

e) Tipizate:
    -    Cerere indemnizație și stimulent
    -    Adeverintă indemnizație creștere copil
    -   Adeverintă angajator reluare activitate stimulent
    -    Declaratia celuilalt părinte

 

Adresa Agenţiei pentru Plăți şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti

Str.Ion Câmpineanu nr.20, sector 1 (zona Magazinul Muzica);
Tel:0766498547-indemnizatii/stimulente; 0785239253-alocatii de stat

 E-mail:apismb@mmanpis.ro
 Serviciul Relatii cu Publicul Agentia pentru Plati si Insectie Sociala

Bd.Gheorghe Magheru nr.7, sector 1

Program : luni,marti, joi:09.00-15.30

Miercuri:09.00-18.00

Vineri 09.00-13.30

 

Documente utile

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100